Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Nor Tekstil – vaskeri med miljøfokus!

  Nor Tekstil – vaskeri med miljøfokus!

  Nor Tekstil – vaskeri med miljøfokus og bærekraftig forretningsmodell

  Expertvask-kjeden har inngått en rammeavtale og et samarbeide med Nor Tekstil på matter, mopper og kluter.

  Dette innebærer at alle medlemmer av Expertvask-kjeden får de beste prisene til Nor Tekstil. Tilbudet gjelder til alle våre medlemmer uansett størrelse og hvilket volum man bruker av matter, mopper eller kluter. Expertvask-kjeden har løpende kontakt med våre medlemmer, og vi vet at mange mindre renholdvirksomheter vasker mopper og kluter selv. Dette har vi i Expertvask-kjeden satt fokus på, og fremforhandlet en avtale med Nor Tekstil som både er lønnsom og riktig ift miljø ved å redusere utslipp fra vanlige vaskemaskiner.

  Nor Tekstils visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Visjonen er forankret i en tydelig ambisjon fra selskapets styre, eiere og ledelse om at Nor Tekstils verdiskapning og utvikling skal skje på en ansvarlig måte som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

  Nor Tekstils policy for bærekraftig forretningspraksis, er bygget opp rundt FN’s bærekraftsmål og prinsipper basert på FN- og ILO-konvensjoner.

  FNs bærekraftsmål

  Nor Tekstil støtter og respekterer alle de 17 bærekraftsmålene, men har identifisert fire mål som vi anser som spesielt relevante for sin virksomhet. Policyen beskriver retning og satsningsområder for å ivareta både dagens og fremtidens krav til et bærekraftig arbeidsmiljø, etisk handel, ansvarlig forretningsdrift og kvalitet på produkt og tjeneste.

  Fire hovedmål som Nor Tekstil anser som spesielt relevante for deres virksomheten.

  1. Rent vann og gode sanitærforhold


  Nor Tekstil skal sikre rent vann og gode sanitærforhold gjennom reduksjon og optimalisering av vannforbruk. Renseteknologi og filterløsninger skal benyttes for å sikre utslipp i tråd med forskrift og lokale tillatelser, samt minimere utslipp av mikroplast.

  Tekstilbehandlingen skal i all hovedsak skje ved vaskerier som er Svanemerket. Dette skal bidra til å holde vannforbruket på det laveste nivået i bransjen, samtidig som vaskeprosessene er optimalisert for å sikre tilfredsstillende renhet og ivareta krav til hygiene og smittevern.

  Nor Tekstil benytter vaskekjemikalier som i minst mulig grad forstyrrer det ytre miljø gjennom utslipp til avløp fra våre vaskeri.

  2. Anstendig arbeid og økonomisk vekst


  Nor Tekstil skal være en trygg arbeidsplass, og på best mulig vis ivareta HMS på arbeidsplassen gjennom systematisk forebyggende arbeid og risikoreduserende tiltak. Dette omfatter risikoanalyser, tydelige arbeidsinstrukser og rutinebeskrivelser, grundig opplæring og oppfølging av ansatte, tilpassede kontrolltiltak og et tett samarbeid mellom ledelse, ansatte, verneombud og bedriftshelsetjeneste.

  • Redusere risiko for personskade, der alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt interne bestemmelser som beskrevet i selskapets sikkerhetsstandard.
  • Skal være en helsefremmende arbeidsplass, der ingen ansatte skal bli syke av arbeidsmiljøet man jobber i.
  • Ingen ansatte i Nor Tekstil skal oppleve vold, trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Vi skal jobbe for likestilling og sikre like rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, alder, etnisitet og religion.
  • Sikre anstendig arbeid i hele verdikjeden, og stille krav til leverandører og sikre forpliktelse til og etterlevelse av retningslinjer for etisk handel.
  • Øke økonomisk produktivitet gjennom teknologisk modernisering av våre vaskerianlegg, transportflåte og logistikk.

  3. Ansvarlig forbruk og produksjon


  Nor Tekstil skal aktivt bidra til at alle aktiviteter knyttet til virksomheten skal være bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Nor Tekstil er basert på en sirkulær filosofi, men dette skal også omfatte våre inngangsfaktorer, samt de forutgående og etterfølgende prosessene av kjerneaktivitetene.

  • Innkjøp skal vektlegge bruk av bærekraftige råvarer, herunder størst mulig bruk av resirkulerte materialer. Det skal også vektlegges høy kvalitet, lang levetid og flergangsbruk for å sikre optimal utnyttelse og redusert avfallsmengde.
  • Tekstiler utgjør en vesentlig andel av Nor Tekstil sine innkjøp, og for sikre anskaffelse av bærekraftige tekstiler, skal det i all hovedsak velges produkter som er sertifisert med ØkoTex 100, EU Ecolabel og BCI (Better Cotton Initiative).
  • Nor Tekstil skal jobbe aktivt med løsninger for resirkulering av kassert tøy. Øvrig avfall skal i størst mulig grad gå til gjenvinning og andelen restavfall skal reduseres til det minimale.
  • Nor Tekstil skal være den mest innovative aktøren i vår bransje, og vil derfor aktivt søke, investere i og bidra til å utvikle ny teknologi som kan bidra til forbedring av kvalitet, produktivitet og miljøprestasjoner.

  4. Stoppe klimaendringene


  Nor Tekstil skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å redusere utslipp av klimagasser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette skal oppnås gjennom investeringer i energieffektive produksjonsløsninger, logistikkoptimalisering og utvikling av fossilfri drift.

  Nor Tekstil skal aktivt søke samarbeid med aktører for utvikling av klimavennlige løsninger, og delta i prosjekter for utvikling av ny miljøvennlig teknologi. Nor Tekstil skal sikre effektive og klimavennlige leveranser gjennom godt samarbeid med våre kunder, en moderne kjøretøypark, gode vedlikeholdsrutiner og ansvarlige sjåfører. Nor Tekstil skal også investere i lavutslippsbiler og konvertere til karbonnøytralt drivstoff der dette gjøres tilgjengelig i  markedet.

  Les mer om Nor Tekstil sine mopper, matter og kluter

  Ønsker du å bli kunde av Nor Tekstil og være med på å redusere utslipp av klimagasser.
  Bestill dine matter, mopper og kluter her!

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *